Статии

Протестно писмо

Разгарящата се икономическа, социална и здравна криза има дълбоки последици за обществения живот в България, на които трябва да се отговори със спешни мерки. Гласуваният на 22 октомври 2020 г. в парламентарната Комисия по труда, социална и демографска политика Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 053-08-34, предвижда двойно увеличение на сумираното изчисляване на работното време и на извънредния труд с колективен трудов договор (КТД). Видно от мотивите на законопроекта, това увеличение няма връзка с кризисната ситуация, а цели да отговори „на съвременните икономически условия и достигнатото ниво на индустриални отношения в страната, за да се гарантират правата и интересите на страните по трудовото правоотношение“.

Има два основни проблема с така заложените промени в Кодекса на труда:

  1.     Увеличаване несигурността на работниците

Сумираното изчисляване на работното време и извънредният труд често са единствено в интерес на работодателя, който определя изцяло условията на полагането на труд. Погрешно е да се смята, че производителността на труда се увеличава с допълнителен извънреден труд. Напротив, това има обратния ефект, както виждаме се случва и при сегашната правна уредба: хроничния недостиг на кадри в здравната система, водещ до недостатъчна грижа за пациентите и до грешки; честите катастрофи в градския транспорт заради множество извънредни смени (над 350 часа извънреден труд на година).

Ако проблемът е, че не се спазва законът (осигуряване на минимални периоди за почивка, обезщетения, недеклариран труд, ниски санкции), то решението му далеч не е в узаконяване на фактически нелегалната ситуация днес, а в увеличаване капацитета на Инспекцията по труда, както и на санкциите. Необходимостта от полагането на извънреден труд често прикрива необходимостта от наемането на друг работник. Създаването на повече работни места с достойно заплащане, а не увеличаването на работното време, ще отговори на предизвикателствата на критичната ситуация на повишена безработица. Специфичните особености на отделни отрасли и браншове могат да бъдат отчетени не просто с огъвкавяване на труда, т.е. с установяването на легални условия за по-лесното му експлоатиране, но чрез наемане на повече работници.

  1.     Преобръщане на смисъла на колективния трудов договор в полза на работодателите

Предложените промени ще бъдат валидни на ниво КТД. Това радикално изопачава смисъла му. Основен принцип на КТД е подобряване на трудовите условия, чиито минимум е предвиден в Кодекса по труда. Неговата цел не е да осигури повече гъвкавост на труда, за да е по-удобно на работодателя да налага своите условия. Неговата цел е изравняване на силите, тъй като при индивидуалния трудов договор преговорната сила на работника е ограничена. Това обяснява и широко разпространеното нежелание работодателите да сключват колективни договори. Данните на Националния институт за помирение и арбитраж относно проблема, свързан с намаляване броя на действащите КТД в страната, единствено показват отслабване на синдикализацията, а с това и на работниците. Предложеното решение за увеличаване броя на КТД е чрез изменение на неговата същност, а именно чрез овластяване не на работника, а на работодателя да договаря по-изгодни условия за себе си.

Претендирайки да защитава социалния диалог, законопроектът предоставя възможност за повече експлоатация и повече инциденти.

В никоя европейска страна КТД не се използва за влошаване условията на труда! С промените се извършва преобръщане на смисъла на КТД и дисбаланс в правата и задълженията на страните по договора.

В предизвиканата от коронавируса икономическа и социална криза не трябва да е увеличаване на работното време  а напротив – преосмисляне на работния процес, така че да се подобрят условията на полагане на труд и намаляване на вече опасно засилващата се безработица. Не е вярно, че законопроектът не предвижда финансови разходи за държавата. Той ще доведе до повече разходи за здравеопазване и грижа за болните работници, чието здраве ще бъде влошено заради лошите условия на труд. 

Повече сигурни и достойни работни места, а не повече извънреден труд и сумирано изчисляване на работното време!

 

Фондация „Документални”

Сдружение „Солидарна България”

Сдружение „Орион – Грижа за лидери и авторитети”

Сдружение КОИ

Сп. dВЕРСИЯ

Колектив Левфем

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments