Статии

Европейски средства финансират расизъм

Публикуваме отвореното писмо на организацията „Граждани за демократична и правова държава” относно проект, финансиран от Европейския социален фонд, за обучения на 480 полицаи за разпознаване на „радикализацията“ сред ромите в Република България. Писмото е изпратено до европейските институции и българските власти.

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно

 Използване на средства от Европейския социален фонд за обучения на 480 полицаи за разпознаване на „радикализацията“ сред ромите в Република България

 

Уважаеми господин Шмит,

Уважаема госпожо Йохансон,

Уважаема госпожо Дали,

Уважаеми господин Рейндерс,

Като имаме предвид, че Европейският социален фонд е предоставил на Република България средства по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., част от които са били усвоени от Министерството на вътрешните работи за укрепване на административния му капацитет и обучения на служителите му за превенция на корупцията и радикализацията в България,

Като имаме предвид Регламент (ЕС№ 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 готносно Европейския социален фонд, в който се посочва, че Европейският социален фонд трябва да допринесе за борбата с дискриминацията и „не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване“,

Като имаме предвид Европейската програма за сигурност 2015-2020, приета от Европейската комисия на 28 април 2015 г., която предвижда, че мерките срещу екстремизма и радикализацията не трябва да водят до стигматизирането на която и да било група или общност, а следва да се основават на европейските ценности и да бъдат в съответствие с принципите на необходимост, пропорционалност и законност,

Като имаме предвид Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма, в която се подчертава, че при прилагане на мерки срещу тероризма и радикализацията трябва да се спазват принципите на забрана на дискриминацията на основание на раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетически особености, език, религия или убеждения, политическо или друго мнение,

Като имаме предвид, че в Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., се подчертава, че „най-напред държавите-членки трябва да гарантират, че ромите не са подложени на дискриминация, а отношението към тях е еднакво с отношението към останалите граждани на ЕС“,

Ние, европейските граждани,

Обръщаме се към Вас с молба да установите дали използването на средства от Европейския социален фонд с цел разпознаване и превенция на предполагаема радикализация на цяла една етническа общност, ромите, не съставлява нарушение на принципите за недискриминация, насърчаване на равните възможности, необходимост, пропорционалност и законност, както и как се е стигнало до финансирането на подобни дейности от управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ в Република България.

Според информация в българските медии, която се потвърждава и на сайта на Министерство на вътрешните работи – МВР, общо 480 служители на МВР от цяла България са преминали обучения на тема „Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност (Психологически и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности)“. Обученията са проведени от 22 до 24 юли 2020 г. от Института по психология към МВР в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд.

При проверка в сайта на Оперативна програма „Добро управление“ се вижда, че действително съществува такъв проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 с наименование „Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“. Проектът е  на обща стойност 3 427 259.08 лева (около 1,7 милиона евро). Бенефициент на проекта е Министерство на вътрешните работи – Институт по психология, а срокът му на изпълнение е от 1 октомври 2016 г. до 20 декември 2020 г. В описанието на проекта е записано, че са предвидени и следните дейности:

„…да бъде изготвена и специализирана обучителна методология по темата за радикализацията, която в бъдещ етап ще даде възможност за провеждане на обучения на служителите на МВР, работещи на терен с общности под влияние на явлението радикализация. Тук акцентът ще е основно върху ромското население и процесите на радикализация в затворените ромски общности… Участници в обучения за обучители на тема ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност са 22 служители на Института по психология към МВР. Провеждане на 20 броя обучения на служители от Охранителна полиция. По 24 участника в група, с 2 лектори от Институт по психология – МВР и 1 външен експерт… Провеждане на една финална научна конференция по темата за радикализацията с фокус върху ромската общност в София за 150 човека.“

В описанието на проекта липсват каквито и да е основания и мотиви за провеждане на обучения за разпознаване на радикализацията с фокус единствено и само върху ромската общност в България. Финалната конференция по проекта е проведена в София на 18 септември 2020 г. и на нея е присъствал и заместник министърът на вътрешните работи Милко Бернер, който е изразил мнение, че свършеното по проекта е добра основа за бъдещо надграждане и натрупаният опит трябва да бъде споделен и с други ведомства.

С оглед изложеното, считаме, че чрез проект „Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ ромите в България са стигматизирани като радикализирана етническа общност в противоречие с европейското и българското законодателство. Така, вместо да даде пример в борбата срещу явлението антициганизъм, българското правителство допринася за засилването на антиромските нагласи, чрез нови, още по-опасни стереотипи, с които се внушава, че ромите в България са заплаха за националната сигурност на държавата.

Тъй като става дума за европейски пари на европейските данъкоплатци, изхарчени за дейности, които очевидно са в разрез с европейското законодателство, настояваме Европейската комисия да изясни следните въпроси:

  • Кои са авторите на проект „Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ и по какъв начин е бил одобрен този проект за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“?
  • Защо управляващият орган по Оперативна програма „Добро управление“ на Република България и Комитетът по наблюдение към програмата са допуснали финансирането на гореописаните дейности със средства от Европейския социален фонд?
  • Как е била обоснована нуждата от обучения относно „радикализацията“ на ромите пред управляващия орган на програмата?
  • Какво се влага в понятието „радикализация“ на ромите по този проект?
  • Съгласуван ли е този проект със Секретариата на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, който е Национална контактна точка за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)?
  • Какви методологии и обучителни материали са разработени и използвани за обученията по проекта?
  • По какви критерии са подбирани участниците в обученията?
  • От кого и в какво точно са били обучавани участниците?
  • Кои са изпълнителите/подизпълнителите по този проект, какви възнаграждения са получили, отговорят ли тези възнаграждения на действително свършената работа и на заплащането за подобен тип работа в българските икономически условия?
  • Какъв е бил механизмът за мониторинг и оценка на проекта и какви са конкретните резултати от този проект в борбата срещу корупцията и радикализацията в България?

Уважаеми Европейски комисари,

Надяваме се, че ще получим отговори на поставените въпроси и ако се установят нарушения по посочения проект, то средствата следва да бъдат възстановени. Надяваме се, също така, че съображенията, изразени в настоящото писмо ще бъдат взети в предвид от Европейската комисия при изработването на следващия европейски стратегически документ относно ромите след 2020 г. и новите оперативни програми на ЕС за следващия програмен период 2021-2027 г., за да се предотврати рискът от секуритизация на ромската тема в някои страни, в които европейски средства се инвестират в укрепване на институционалния и структурния расизъм срещу ромите.

С уважение,

Коалиция „Граждани за демократична и правова държава“

Адриан Ангелов – общински експерт етнически и демографски въпроси

Инж. Анели Христов – енергетика

Ангел Манушев – предприемач

Асен Самуилов – общински съветник

Атанас Стоянов – магистър публични политики

Бисер Алеков – социален работник

Венцислав Захариев – ромски общественик

Инж. Георги Георгиев – юрист

Даниел Димитров – публична администрация

Дико Йорданов – ромски общественик

Димитър Атанасов-Кабули – писател

Евгени Христов – ромски общественик

Жеман Хасан – председател на „Партньорство в действие“

Здравко Котов – предприемач

Зорница Рагьова – учител философия

Калина Василева – политолог

Камен Славчев – предприемач

Д-р Лиляна Ковачева – етнолог

Мария Атанасова – студент, Млад европеец на 2020 г.

Мартин Найденов – ромски общественик

Миленко Миленков – икономист

Огнян Исаев – ромски общественик и журналист

Орхан Тахир – юрист

Петър Филипов – журналист

Петър Петров – ромски общественик

Полина Тодорова – журналист

Рифат Рифат – ромски общественик

Румен Найденов – учител

Д-р Русин Коцев – езиковед

Стефчо Стоянов – ромски общественик

Фикрет Ахмед – ромски общественик

Контакт: за Коалиция „Граждани за демократична и правова държава“, Орхан Тахир, моб. 0032 497 30 43 28, e-mail: committeeofroma@gmail.com, Nationalestraat 111, 2000 Антверпен, Кралство Белгия

 

 

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments