Daily Archives: 08/06/2018

Изявление на учени от БАН относно кампанията срещу проект за ...

Като представители на научната общност смятаме, че трябва да защитим неприкосновената ни свобода да избираме изследователските си полета, като спазваме научните стандарти, етичните норми и действащото законодателство, и не бива да позволяваме да ставаме жертва на конюнктурни настроения и лов ...

Statement by BAS Researchers on the Campaign Against a Project ...

As members of the academic community we believe that we must defend our freedom to select research fields in compliance with academic standards, ethical norms and current legislation. We must resist being victimized and subjected to witch hunts.