Статии

Покана за текстове: Социалистическите движения в Източна Европа вчера, днес и утре

*Моля, обърнете внимание на обновените срокове*

Резюме: 15 април 2020 г.

Отговор от страна на редакторския ни екип: 30 април 2020 г.

 

Покана за текстове за петия сборник на списание dВЕРСИЯ, посветен на

Социалистическите движения в Източна Европа вчера, днес и утре

В силно изразения антикомунистически контекст в Източна Европа, целите на социалистическите и социал-демократическите движения са често осмивани, заглушавани и окачествявани като човеконенавистни, тоталитарни и изначално неработещи за постигането на социална справедливост. Отговорът на един централен въпрос е често премълчаван: срещу какво са се борили социалистическите движения от 20 век, че днес техните постижения са така безпощадно отричани от опонентите им? Ако отговорът се крие в това, че тези движения са противостояли на капиталистически, патриархални и колониални форми на насилие и ако е болезнено явно, че и днес продължаваме да живеем с ефектите на тези потисничества, то към предходния въпрос е нужно спешно да добавим и още един: може ли да използваме опита на социалистическите движения и програми в Източна Европа при изграждането, заздравяването и организирането на социалистическите движения днес? 

От гледна точка на 2020 г., началото на прехода към „пазарна икономика“ в Източна Европа, подсилен от неолиберални идеологеми, изглежда като консенсусно събитие. Поглеждайки назад във времето обаче виждаме, че движенията, поставили под въпрос „реално съществуващия“ социализъм в Източния блок, са многобройни по отношение на техните политически възгледи, често със силно застъпени демократично-социалистически, социалистически и социал-демократични идеали. В предаването „Истории on Air“ с Миглена Георгиева от 07.12.2019 г., д-р Константин Тренчев и Петко Симеонов – едни от най-влиятелните личности в опозицията срещу социалистическия режим в България – си спомнят как една от политическите тактики на Съюза на демократическите сили (СДС) по време на парламентарните избори през 1990 г., е била съзнателното неспоменаване на думата „капитализъм“. Вместо това, опозиционерите на комунистическата власт използват понятия като „пазарна икономика“ и „демокрация“, за да не настроят обществените настроения срещу тях. Така очертаната историческа рефлексия ни кара да се запитаме, „Дошло ли е времето да поставим под въпрос капиталистическите реалности от последните трийсет години и да се върнем към идеалите на социал-демокрацията и социализма“? От една страна, смятаме, че е дошъл моментът да поставим редица въпроси относно легитимността на прехода към капиталистически форми на организация в България. От друга страна, такова едно критично занимание изисква исторически и актуален преглед на социал-демократичните, социалистическите и демократ-социалистическите движения с оглед на техните програми, идеали и борби и различните стратегии, използвани за тяхното заглушаване и делегитимиране. Днес противниците на социализма твърдят, че социалистическите движения не предлагат реална алтернатива на капиталистическите форми на обществена организация; че тези движения са малобройни, ако въобще съществуват. Но наистина ли е така? 

Предстоящият сборник на dВЕРСИЯ цели да обхване социалистическите съпротиви и движения в Източна Европа от началото на 20 век до днес. За нас е от изключително значение да проследим процесите на натрупване на капитал, развитието на капиталистически монополи, индустриализацията в до-социалистическия период, както и колективизацията, конфискацията на капитали, изграждането на началата на народна демокрация, развитието на социалните, икономически и политически програми на  социалистическата власт. За целите на сборника бихме искали тези процеси да се разгледат отвъд тесните прочити върху икономическите двигатели, които ги задвижват, ами да поставим ребром с тези двигатели и въпроси, свързани с техните ефекти в културната, политическата и социалната сфера . В този смисъл, приветстваме статии, които вземат под внимание горепосочените аспекти на така обособените процеси. Друг въпрос, който ни вълнува, е дали и как може да се опрем на историческия опит на социалистическите движения в Източна Европа, за да подсилим социалистическите борби днес. Трябва ли този опит да бъде тотално отречен, или крие той в себе си потенции за целите на социалистическото движение днес? 

Сборникът ще се състои от три части, засягащи, но не непременно ограничени до, следните въпроси:

Първата част на сборника ще се съсредоточи върху натрупването на капитал отдосоциалистическия период в Източна Европа. На какви механизми разчита капиталистическата класа за натрупването на богатство? Какви властови техники се използват при остоковяването на работната сила за нуждите на това натрупване? Какви борби възникват срещу политическите и икономическите инструменти, използвани за натрупването на богатство от капиталистическата класа? Какви са основните идеи и програми на социалистическите и социал-демократичните движения от началото на 20 в., които се борят срещу капиталистическите форми на икономическа и политическа организация, наложили неравно разпределение на ресурси, нездравословни и лоши условия на труд? Каква е ролята на работническите, феминистките и прогресивните движения за очертаването на програмите на социалистическите и социал-демократичните партии от този период? 

Втората част на сборника си поставя за цел да анализира социалистическите борби през призмата на социалистическия период. До каква степен програмите и революционните идеи на предходните движения навлизат в политическите, икономическите и социални програми на социалистическите партии? На какви механизми разчитат социалистическите реформи, за да  преодолеят стопанския, социален и политически упадък от до-социалистическия период? На какво е отговор смяната на моделите на производство и социално възпроизводство? Какви са политиките и програмите, разработени от социалистическата държава с оглед на борбите от до-социалистическия период? Какви са постиженията и ограниченията на социалистическите политически програми, на които може да стъпим днес, за да начертаем едно по-справедливо бъдеще утре? 

Третата част отправя поглед към социалистическите, демократ-социалистическите и социал-демократичните движения от историческото ни настояще, които се борят срещу съвременни форми на натрупване на богатство и потисничества. Въпреки че предходните две части се фокусират върху Източна Европа, третата част дава пространство за по-глобален поглед върху движенията днес. Приветстваме статии, които анализират такива движения във всяка една точка на света. 

Изпратете ни вашите авторски предложения на info(@)dversia.net до *обновено* 15 април 2020 г. под формата на кратки резюмета (до 500 думи). Ще се свържем с одобрените автори до *обновено* 30 април 2020 г. Крайният вариант на статиите не може да надвишава 7000 думи. 

Авторите в петия ни сборник ще получат и хонорари за статиите, благодарение на Фондация „Фридрих Еберт“ България, чиято подкрепа ще направи възможно създаването и отпечатването на сборника. 

***

Списание dВЕРСИЯ е ляво публицистично пространство за анализ и критика на политически, културни и социални теми. Наред с онлайн публикации, списанието издава печатен сборник с подбрани статии веднъж годишно, който се разпространява в университетски и регионални библиотеки, книжарници и социални центрове..

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments