Събития

Помогнете ни да издадем втория си сборник! / Help us fundraise our 2nd anthology!

— English below —

 

dВЕРСИЯ е платформа за независима лява публицистика – безплатно тримесечно електронно списание за социални, политически и културни анализи, фотография и маргинални гледни точки.

Нашето начинание се роди и съществува, водено от убеждението, че – поне в България – е налице остра нужда от радикално-политични медии в лявото пространство, които:

1) да осигуряват възможност за задълбочен критически анализ на границата между публицистичното и академичното, размествайки по този начин доминиращите представи за допустимите полета за производство на знание;

2) да разобличават недъзите на неолибералния ред, консолидирайки в хода на това различни групи;

3) да демонстрират и разпространяват възможностите за колективно действие извън и срещу въобразимите модели.

 

Какво успяхме да постигнем за две години?

 • Издадохме общо 7 броя, които са свободни за сваляне онлайн. Те обхващат над 1200 страници критически погледи към някои от най-болезнените теми на съвремието в България и по света.
 • През май 2016 г. публикуваме печатен сборник dВЕРСИЯ I: „В опит за по-добър провал“. Той наброява над 300 страници и съдържа повече от 20 текста, подбрани от първите четири броя на списанието.
 • На сайта си досега сме публикували над 150 статии, отразяващи непокрити в медийното пространство проблеми, както и преводи на значими автори, несъществували на български език до момента.
 • Партнирахме си със сп. Критика и Хуманизъм, с Transnational Social Strike Platform, а в момента готвим сътрудничестно с European Institute for Progressive Cultural Politics.
 • Участвахме в отразявахме анти-фашистки демонстрации, партнирахме си с Нови Леви Перспективи и благодарение на тях представихме проекта в Пловдив. Гостувахме на Петното на Роршах в Пловдив, на София Филм Фест за учащи и на Социалната Чайна във Варна, а през май сме в клуб MELON във Велико Търново като организатори на дискусията „Не, България не може да говори за това“. Общуваме активно с международната платформа Cinema Politica.
 • Изградихме отворена платформа за включване на хора, желаещи да изразяват своите позиции, сформирахме стабилен, демократично работещ и постоянно нарастващ редакционен колектив.

 

Позитивният опит от издаването на първия ни печатен сборник миналата година, когато успяхме да съберем нужните за печата му средства изцяло с помощта на наши читатели и материалното дарение на печатницата Roprint, ни тласка към това да искаме да повторим този опит и през 2017 г. Смятаме, че е важно да продължим да разпространяваме сборника и сред други публики, като предоставяме безплатно изданието на библиотеки и читалища из цялата страна, както постъпихме и преди една година. Иска ни се общността около dВЕРСИЯ да продължава да расте, а текстовете ни да се четат и пишат от още по-разнообразни групи хора.

 

Сборникът dВЕРСИЯ II ще:

 • наброява над 300 страници в А5 формат;
 • включва 20 подбрани текста от брой 5 („Нетруд“), 6 („Борбата и градът“) и 7 („Политпоп“), статии от нашия уебсайт, както и четири нови, непубликувани текстове;
 • достигне безплатно до библиотеки и читалища из цяла България, както и до всеки заинтересован в и извън страната.

 

Със събраните средства планираме да издадем 300 копия на книгата. Останалите средства (ако има такива) ще вложим за пощенски разходи, както и за събития за представянето на сборника.

Можете да дарите на този линк на страницата на generosity или на дарителска сметка:

 

Raifaisen Bank
IBAN: BG11RZBB91551030223100
BIC:RZBBBGSF
Титуляр на сметката: Ивайло Динев
Основание: „Дарение за списание dВЕРСИЯ“

 

Ако желаете да получите копие на книгата, след като тя бъде издадена, моля, пишете ни с вашите данни за контакт и пощенски адрес на предоставените по-долу контакти.

 

Благодарим ви!

 

E-mail: info@dversia.net

Facebook: facebook.com/dversiamagazine

 

 

* * *

 

dVERSIA is a platform for independent leftist political journalism – a free quarterly online magazine for social, political and cultural analyses, photography and marginal perspectives.

 

Our endeavor has emerged from and is still driven by our belief that – at least in Bulgaria – there is a pressing need for progressive media, which:

 

1) would provide in-depth critical analyses situated on the frontier between journalism and academia, thus rearranging the dominant perceptions of the established fields of knowledge-production;

 

2) can expose the defects of the neoliberal order, building alliances between different groups of people in the process;

 

3) is capable of demonstrating and disseminating the possibilities for collective action today beyond and against the imaginable models.

 

 

What did we manage to accomplish in the past 2 years?

 

 • We published altogether seven issues comprising of more than 1200 pages of critical perspectives on some of the most pressing problems of the present-day in Bulgaria and around the world;

 

 • In May 2016 we published a printed anthology dVERSIA I: Failing better. It consists of 300 pages and more than 20 texts, selected from the first four online issues of the magazine.

 

 • We have so far published more than 150 articles on our website which reflect on topics and issues uncovered in mainstream media, as well as translations of important authors who hadn’t been translated in Bulgaria so far;

 

 • We collaborated with the Bulgarian academic journal ‘Critique and Humanism’, with the Transnational Social Strike Platform and are now working on a collaboration with the European Institute for Progressive Cultural Politics;

 

 • We participated and reported on anti-fascist marches, collaborated with New Left Perspectives and thanks to them presented the project at Plovdiv University. We were guests in bar ‘Rorschach’s Inkblot’ in Plovdiv, Sofia Film Fest for Students, ‘Cinema Politica’ (in Sofia), Varna’s The Social Teahouse and are this May planning a visit club Melon in Veliko Tarnovo where we are organising a discussion on issues related to recent abuses of workers’ rights in Bulgaria.

 

 • We developed an open platform for allowing for people to articulate their views, we formed a stable, democratic and continually growing editing collective.

 

Last year’s positive experience which allowed us to produce our first printed issue with funds obtainted via donations from our readers as well as the support of the printing house Roprint, makes us want to mark our second anniversary with a second anthology. It seems important to us to keep distributing the book amongst different audiences by donating it for free to libraries and youth centres across the country. We hope that the community around dVERSIA will keep growing and our texts will be read and written by even more people.

 

This book will:

– run to around 300 pages in A5 format;

– include 20 selected texts from issues 5 to 7, website articles as well as four yet unpublished texts;

– be distributed free of charge among libraries and other cultural and educational institutions around Bulgaria, as well as to anyone interested in the country or abroad.

 

With the funds gathered we plan to print 300 copies of the book. What’s left – if anything – we will spend on postal expenses, as well as on public event/s presenting the book

You can donate via this link on generosity or a bank transfer:

Raifaisen Bank
IBAN: BG11RZBB91551030223100
BIC:RZBBBGSF
Beneficient: Ivaylo Dinev
Reference: Donation for dVERSIA magazine

 

If you wish to receive a copy of the book, please write us via e-mail, providing your contacts and postal address.

 

Thank you!

 

E-mail: info@dversia.net

Facebook: facebook.com/dversiamagazine

Ако статията ви харесва, можете да подкрепите dВЕРСИЯ в Patreon

Comments

comments